*

G.721

An ITU standard for speech codecs that provides toll quality audio at 32Kbps, using the ADPCM method.

G.721
Một tiêu chuẩn ITU cho các đầu đọc vốn cung cấp âm thanh chất lượng toll tại 32Kbps, sử dụng phương pháp ADPCM.


Published:

PAGE TOP ↑