*

G.722

An ITU standard for speech codecs that provides high-quality audio at 64Kbps, using the ADPCM method.

G.722
Một tiêu chuẩn ITU cho các đầu đọc vốn cung cấp âm thanh chất lượng cao tại 64Kbps, sử dụng phương pháp ADPCM.


Published:

PAGE TOP ↑