*

G.723, G.723.1

An ITU standard for speech codecs that provides toll quality audio at 20 or 40Kbps, using the ADPCM method. G.723.1 is optimized for modems and provides toll quality audio at 5.3 or 6.4Kbps using the LD-CELP method. The higher rate requires less processing power. It also provides a mode where one person speaks at a time and uses the extra bandwidth for the talking party.

G.723, G.723.1
Một tiêu chuẩn ITU cho các đầu đọc vốn cung cấp âm thanh chất lượng toll tại 20 hoặc 40Kbps, sử dụng phương pháp ADPCM. G.723.1 được tối ưu hóa cho việc sử dụng các modem và cung cấp âm thanh chất lượng toll tại 5.3 hoặc 6.4Kbps bằng việc sử dụng phương pháp LD-CELP. tỷ lệ cao hơn đòi hỏi tiến trình xử lý it hơn. Nó cũng cung cấp một phương thức mà một người nói một lần và sử dụng dải tần số bổ sung cho người nói.


Published:

PAGE TOP ↑