*

G.728

An ITU standard for speech codecs that provides near toll quality audio at 16Kbps, using the LD-CELP method.

G.728
Một tiêu chuẩn ITU cho các đầu đọc vốn cung cấp âm thanh chất lượng toll gần 16Kbps, sử dụng phương pháp LD-CELP.


Published:

PAGE TOP ↑