*

G.729

An ITU standard for speech codecs that provides toll quality audio at 8Kbps, using the CELP method. G.729A is less complex than G.729 and is designed for simulataneous voice and data.

G.729
Một tiêu chuẩn ITU cho các đầu đọc vốn cung cấp âm thanh chất lượng toll tại 8Kbps, sử dụng phương pháp CELP. G.729A ít phức tạp hơn G.729 và được thiết kế cho giọng nói và dữ liệu đồng thời cùng một lúc.


Published:

PAGE TOP ↑