*

gallium aresenide

An alloy of gallium and arsenic compound(GaAs) that is used as the base material for chips. It is several times faster than silicon.

gallium aresenide
Một hợp kim từ gali và asen(GaAs) vốn được sử dụng như là một vật liệu cơ bản cho các chip. Nó thường nhanh hơn silic vài lần.


Published:

PAGE TOP ↑