*

game port

An I/O connector used to attach a joy stick. It is typically a 15-pin socket on the back of a PC. See serial port.

cổng trò chơi
Một bộ nối kết I/O sử dụng để gắn một cần điều khiển. Nó là một chấu cắm điện thông thường 15 pin trên mặt sau của một máy tính. Xem serial port.


Published:

PAGE TOP ↑