*

gamma correction

In computer graphics, using a formula to provide a range of intensities that appear uniform to the human eye.

gamma correction(sự hiệu chỉnh gamma)
Trong đồ họa máy tính, sử dụng một công thức để cung cấp một dãy các cường độ vốn đồng nhất đối với mắt người.


Published:

PAGE TOP ↑