*

gang punch

To punch an identical set of holes into a deck of punched cards.

đục lỗ nhóm
Để đục một tập hợp tác lỗ giống nhau vào một bó các thẻ đục lỗ.


Published:

PAGE TOP ↑