*

Gantt chart

A form of floating bar chart usually used in project management to show resources or tasks over time.

Gantt chart
Môt dạng sơ đồ hình thanh di động thường sử dụng trong việc quản lý dụ án để thể hiện các nguồn tài nguyên hoặc các tác vụ theo thời gian.


Published:

PAGE TOP ↑