*

gapless

A magnetic tape that is recorded in a continuous stream without interblock gaps.

gapless
Một băng từ vốn được ghi trong một dòng liên tục mà không có các khe tách khối.


Published:

PAGE TOP ↑