*

garbage collection

A routine that searches memory for program segments or data that are no longer active in order to reclaim that space.

garbage collection
Một thường trình truy tìm bộ nhớ để tìm các đoạn chương trình hoặc dữ liệu vốn không còn hoạt động nữa để dành lấy khoảng trống đó.


Published:

PAGE TOP ↑