*

gate array

A type of chip that contains unconnected logic elements. The finished, customized chip is obtained by adhering the top metal layer of pathways between the elements. This final masking stage is less costly than designing the chip from scratch. It usually contains only two-input NAND gates, which can be used singularly or connected with other NAND gates to provide all the Boolean operations required for digital logic.

mảng cổng
Một loại chip vốn chứa các yếu tố logic không nối kết. Chip hoàn chỉnh, được tạo tùy biến được nhận bởi việc gắn lớp kim loại trên cùng của đường dẫn giữa các thành phần. Giai đoạn tạo mặt nạ sau cùng sẽ ít tốn kém hơn việc tạo chip ngay từ ban đầu. Nó thường chứa chỉ các cổng NAND hai đầu vào, vốn có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc nối kết với các cổng NAND khác để cung cấp tất cả các phép tính Boolean đáp ứng cho logic số.


Published:

PAGE TOP ↑