*

Gaussian distribution

A random distribution of events that is often graphed as a bell- shaped curve. It is used to represent a normal or statistically probable outcome.

Gaussian distribution
Một sự phân phối các event ngẫu nhiên vốn thường được lập biểu đồ dưới dạng đường cong hình chuông. Nó được sử dụng để biểu thị một kết quả thông thường hoặc một kết quả theo số liệu thống kê.


Published:

PAGE TOP ↑