*

Gaussian noise

In communications, a random interference generated by the movement of electricity in the line. Also called white noise.

Gaussian noise
Trong truyền thông, một sự nhiễu ngẫu nhiên được tạo bởi sự dịch chuyển của các dòng điện trong tuyến. Còn được gọi là white noise.


Published:

PAGE TOP ↑