*

GCOS

A Bull HN operating system used in its minis and mainframes(formerly Honeywell’s product).

GCOS
Một hệ điều hành Bull HN được sử dụng trong các minis và mainframe của nó(sản phẩm trước đây của Honeywell).


Published:

PAGE TOP ↑