*

GDDM(Graphical Data Display Manager)

Software that generates graphics images in the IBM mainframe environment. It contains routines to generate graphics on terminals, printers and plotters as well as accepting input from scanners. Programmers use it for creating graphics, but users can employ its Interactive Chart Utility(ICU) to create business graphics without programming.

GDDM(Trình quản lý việc hiển thị dữ liệu đồ họa)
Phần mềm vốn tạo các hình đồ họa trong môi trường mainframe IBM. Nó chứa các thường trình để tạo các đồ họa trên thiết bị đầu cuối. Các máy in và các máy vẽ cũng như việc thừa nhận dữ liệu nhập từ các máy quét. Những người lập trình sử dụng nó để tạo các đồ họa, nhưng người dùng có thể tận dụng Interactive Chart Utility(ICU) của nó để tạo các đồ họa kinh doanh mà không cần lập trình.


Published:

PAGE TOP ↑