*

GDI(Graphics Device Interface)

A Windows graphics language used to provide output to the screen, printer or other device. Applications create images on screen by calling GDI functions. A GDI driver executes these Windows functions directly.

GDI(Graphics Device Interface)
Một ngôn ngữ đồ họa Windows sử dụng để cung cấp dữ liệu xuất ra màn hình, máy in hoặc các thiết bị khác. Các trình ứng dụng tạo các hình ảnh trên màn hình bằng cách gọi các hàm GDI. Một trình điều khiển GDI thực thi các chứ năng WIndows trực tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑