*

gender changer

A coupler that reverses the gender of one of the connectors in order that two male connectors or two female connectors can be joined together.

gender changer
Một bộ ghép nối vốn đảo ngược giống của một trong những bộ nối kết để hai bộ nối đực hoặc hai bộ nối cái có thể được tham gia với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑