*

General MIDI

A standard set of 128 sounds for MIDI sound cards and devices(synthesizers, sound modules, etc.). By assigning instruments to specific MIDI patch locations, General MIDI provides a standard way of communicating MIDI sound. MIDI’s small storage requirement makes it very desirable as a musical sound source for multimedia applications compared to digitizing actual music. For example, a three-minute MIDI file may take only 20 to 30K, whereas a WAV file(digital audio) could consume up to several megabytes depending on sound quality.

General MIDI
Một bộ tiêu chuẩn gồm 128 âm thanh sử dụng cho các thiết bị và các card âm thanh MIDI(các bộ tổng hợp tiếng, các modul âm…). Bằng việc gán các nhạc cụ vào các vị trí của MIDI cụ thể, General MIDI cung cấp một phương thức truyền âm MIDI chuẩn. Yêu cầu về bộ nhớ của MIDI làm cho nguồn âm nhạc hình thành từ các trình ứng dụng đa phương tiện so với nhạc kỹ thuật số. Ví dụ, một file MIDI kéo dài 3 phút có thể chỉ cần 20 đến 30K, ngược lại một file WAV(audio kỹ thuật sơ) có thể tổng hợp lên đến một vài megabyte tùy thuộc vào chất lượng âm thanh.


Published:

PAGE TOP ↑