*

general-purpose computer

Refers to computers that follow instructions, thus virtually all computers from micro to mainframe are general purpose. Even computers in toys, games and single-function devices follow instructions in their built-in program. In contrast, computational devices can be designed from scratch for special purposes(see ASIC).

Máy tính đa năng
Đề cập đến các máy tính vốn thực hiện theo các lệnh chỉ dẫn vi vậy tất cả các máy tính từ máy vi tính đến các hệ thống máy tính lớn đều có nhiều chức năng. Ngay cả các máy tính để chơi trò chơi và các thiết bị có một chức năng thực hiện các lệnh chỉ dẫn trong chương trình được để tính toán được thiết kế ngay từ đầu cho các mục đích cụ thể(xem ASIC).


Published:

PAGE TOP ↑