*

general-purpose controller

A peripheral control unit that can service more than one type of peripheral device; for example, a printer and a communications line.

Bộ điều khiển đa năng
Bộ điều khiển thiết bị ngoại vi vốn có thể bảo trì nhiều loại thiết bị ngoại vi; ví dụ, một máy in và một tuyến truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑