*

general-purpose language

A programming language used to solve a wide variety of problems. All common programming languages(FORTRAN, COBOL, BASIC, C, Pascal, etc.) are examples. Contrast with special-purpose language.

general-purpose language
Một ngôn ngữ lập trình được sử dụng để giải đáp nhiều vấn đề. Tát cả các ngôn ngữ lập trình(FORTRAN, COBOL, BASIC, C, Pastal…) là ví dụ. Ngược với special-purpose language.


Published:

PAGE TOP ↑