*

generalized program

Software that serves a changing environment. By allowing variable data to be introduced, the program can solve the same problem for different users or situations. For example, the electronic versions of this Glossary could be programmed to read in a different title and thus be used for any type of dictionary.

generalized program
Phần mềm phục vụ cho một môi trướng biến đổi, chương trình có thể giải quyết cùng vấn đề cho những người dùng khác nhau hoặc các tình huống khác nhau. Ví dụ, các phiên bản điện tử của Glossary có thể được lập trình để đọc ở một tiêu đề khác nhau và vì vậy được sử dụng cho bất kỳ loại từ điển nào.


Published:

PAGE TOP ↑