*

genlock(generator lock)

Circuitry that synchronizes video signals for mixing. In personal computers, a genlock display adapter converts screen output into an NTSC video signal, which it synchronizes with an external video source.

genlock(generator lock)
Mạch điện vốn đồng bộ hóa các tín hiệu video để hòa trộn. Trong máy tính cá nhân, một bộ điều hợp màn hình genlock chuyển dữ liệu xuất trên màn hình thành một tín hiệu video NTSC, mà nó đồng bộ hóa với một nguồn video từ bên ngoài.


Published:

PAGE TOP ↑