*

geometry calculations

In 3-D graphics rendering, the transformation from 3-D world coordinates into screen coordinates, the clipping of non-visible parts and lighting.

geometry calculations
Trong sự mô phỏng các hình đồ họa 3-D, sự chuyển đổi từ các tọa độ 3-D sang các phần không hiển thị và bật sáng.


Published:

PAGE TOP ↑