*

geostationary, geosynchronous

Earth aligned. Refers to communications satellites that are placed 22,282 miles above the equator and travel at the same speed as the earth’s rotation, thus appearing stationary.

geostationary, geosynchronous
Trái được quy chiếu. Đề cập đến các vệ tinh truyền thông vốn được đặt 22,282 dặm trên xích đạo và di chuyển với tốc độ quay của trái đất, do đó nó có vẻ đứng yên.


Published:

PAGE TOP ↑