*

germanium

The material used in making the first transistors. Although still used in very limited applications, germanium was replaced by silicon years ago.

germanium
Chất liệu được dùng trong việc tạo các transistor đầu tiên. Mặc dù vẫn được dùng rất giới hạn trong các trình ứng dụng, germanium được thay thế bởi silic cách đây nhiều năm.


Published:

PAGE TOP ↑