*

gesture recognition

The ability to interpret simple hand-written symbols such as check marks and slashes.

gesture recognition
Khả năng nhận biết các kỳ hiệu được viết bằng tay đơn giản như là các dấu kiểm và các dấu slash.


Published:

PAGE TOP ↑