*

get

In programming, a request for the next record in an input file. Contrast with put.

nhận
Trong lập trình, một yêu cầu đối với record kế cận in một file dữ liệu nhập. Ngược với put.


Published:

PAGE TOP ↑