*

GHz(Giga-Hert-Z)

One billion cycles per second.

GHz(Giga-Hert-Z)
Một tỉ chu trình trên giây.


Published:

PAGE TOP ↑