*

GIF(Graphics Interchange Format)

A popular raster graphics file format developed by CompuServe. It supports 8-bit color(256 colors) and is widely used on the Web, because the files compress well. GIFs include a color table that includes the most representative 256 colors used.

GIF(Graphics Interchange Format)
Một dạng file các hình đồ họa mành phổ biến được phát triển bởi CompuServe. Nó cung cấp màu 8 bit(256 màu) và được sử dụng rộng rãi trên Web, vì các file nén rất tốt. GIF bao gồm một bảng màu chứa 256 màu tiêu biểu nhất được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑