*

giga

Billion. Abbreviated “G”. It often refers to the precise value 1,073,741,824 since computer specifications are usually binary numbers. See space/time.

giga
Tỉ. Được viết tắt là “G”. Thường đề cập đến giá trị chính xác 1,073,741,824 vì các chi tiết kỹ thuật máy tính thường là các số hệ nhị phân. Xem space/time.


Published:

PAGE TOP ↑