*

gigabit

One billion bits. Also Gb, Gbit and G-bit. See giga and space/time.

gigabit
Một tỉ bit. Cũng là Gb, Gbit và G-bit. Xem gigaspace/time.


Published:

PAGE TOP ↑