*

GIGO(Garbage In Garbage Out)

“Bad input produces bad output”. Data entry is critical. All possible tests should be made on data entered into a computer. GIGO also means “Garbage In, Gospel Out”. People put too much faith in computer output.

GIGO(Garbage In Garbage Out)
“Dữ liệu nhập sai tạo dữ liệu xuất sai”. Dữ liệu nhập rất quan trọng. Tất cả các thử nghiệm có thế nên được thực hiện trên dữ liệu được dẫn nhập vào máy tính. GIGO còn có nghĩa là “Garbage In, Gospel Out”. Người ta tin tưởng quá nhiều ở dữ liệu xuất của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑