*

GIS

(1) (Geographic Information System) A digital mapping system used for exploration, demographics, dispatching and tracking.

(2) (Generalized Information System) An early IBM mainframe query and data manipulation language.

GIS
(1) (Geographic Information System) Một hệ thống bản đồ kỹ thuật số sử dụng cho việc thám hiểm, nhân khẩu học, điều phối và theo dõi.

(2) (Generalized Information System) Một ngôn ngữ xử lý dữ liệu và query hệ thống máy tính lớn IBM trước đây.


Published:

PAGE TOP ↑