*

GKS(Graphical Kernel System)

A device-independent graphics language for 2-D, 3-D nad raster graphics images. It allows graphics applications to be developed on one system and easily moved to another with minimal or no change. It was the first true standard for graphics applications programmers and has been adopted by both ANSI and ISO.

GKS(Graphical Kernel System)
Một ngôn ngữ đồ họa độc lập với thiết bị dành cho các hình đồ họa 2-D, 3-D và các hình đồ họa mành. Nó cho phép các trình một hệ thống và dễ dàng di chuyển đến hệ thống khác mà không thay đổi hoặc thay đổi tối thiểu. Nó là một tiêu chuẩn đúng đầu tiên dành cho những người lập trình các trình ứng dụng đồ họa và được thừa nhận bởi ANSI và ISO.


Published:

PAGE TOP ↑