*

glare filter

A fine mesh screen that is placed over a CRT screen to reduce glare from overhead and ambient light.

glare filter
Một màn hình lưới mịn được đặt trên một màn hình CRT để làm giảm ánh sáng từ ánh sáng trên đầu và ánh sáng xung quanh.


Published:

PAGE TOP ↑