*

glitch

A temporary or random hardware malfunction. It’s possible that a bug(permanent error) in a program may cause the hardware to appear as if it had a glitch in it and vice versa. At times it can be extremely difficult to determine whether a problem lies within the hardware or the software.

glitch
Một sự trục trặc tạm thời hoặc ngẫu nhiên của phần cứng. Nó có thể là một lỗi(lỗi lâu dài) trong một chương trình có thể làm cho phần cứng có vẻ như bị sự cố chạy không đều và ngược lại. Đôi khi rất khó có thể xác định một sự cố nằm trong phần cứng hay phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑