*

global format

In a spreadsheet program, a numeric format or label alignment choice that applies to all cells in the worksheet. With most programs, you can override the global format by defining a range format for certain cells.

dạng chung
Trong chương trình trang bảng tính, đây là dạng của các số hoặc cách xếp đặt nhãn được áp dụng cho tất cả các ô trong trang bảng tính. Với hầu hết các chương trình, bạn có thể bỏ qua dạng chung này bằng cách qui định một dạng khác dùng riêng cho một số ô nào đó.


Published:

PAGE TOP ↑