*

global variable

In programming, a variable that is used by all modules in a program.

biến chung
Trong lập trình, một biến được sử dụng bởi tất cả các module trong một chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑