*

global

Pertaining to an entire file, database, volume, program or system.

toàn cục, toàn phần
Liên quan đến toàn file, cơ sở dữ liệu âm lượng, chương trình hoặc hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑