*

glossary

A term used by Microsoft Word and adopted by other word processors for the list of shorthand, keyboard macros created by a particular user.

tập từ vựng chuyên môn
Một thuạt ngữ được Microsoft Word sử dụng và được chấp nhận bởi bộ xử lý từ dành cho danh sách kiểu chữ tốc ký, các macro bàn phím được tạo bởi một người dùng cụ thể.


Published:

PAGE TOP ↑