*

glue chip

A support chip that adds functionality to a microprocessor, for example, an I/O processor or extra memory.

glue chip
Một chip hỗ trợ để thêm chức năng vào một bộ vi xử lý, ví dụ, một bộ xử lý I/O hoặc nhớ sung.


Published:

PAGE TOP ↑