*

GNU(Gnu’s Not UNIX)

A project sponsored by the free Software Foundation that is developing a complete software environment including operating system kernel and utilities, editor, complier and debugger. Many consultants and organizations provide support for GNU software. See Linux.

GNU(Gnu’s Not UNIX)
Một dự án được tài trợ bởi Free Software Foundation đang phát triển một môi trường phần mềm hoàn hảo bao gồm kernel hệ điều hành và các trình tiện ích, bộ biên soạn, bộ biên dịch và trình gỡ rối. Nhiều cố vấn và tổ chức cung cấp bổ sung cho phần mềm GNU. Xem Linux.


Published:

PAGE TOP ↑