*

goal seeking

The ability to calculate a formula backward to obtain a desired input. For example, given the goal gross margin = 50% as well as the range of possible inputs, goal seeking attempts to obtain the optimum input.

goal seeking
Khả năng tính một công thức ngược để đạt được một dữ liệu nhập mong muốn. Ví dụ, cho góa gross margin = 50% cũng như dãy dữ liệu, goal seeking cố đạt được dữ liệu nhập ở điều kiện tối ưu.


Published:

PAGE TOP ↑