*

Gopher

A program that searches for file names and resources on the Internet and presents hierarchical menus to the Internet and presents hierarchical menus to the user. As users select options, they are moved to different Gopher servers on the Internet. Where links have been established, USENET news and other information can be read directly from Gopher. See Veronica, Archie and WAIS.

Gopher
Một chương trình vốn tìm các tên file và các nguồn trên Internet và giới thiệu các menu phân cấp đến người dùng. Khi người dùng chọn các tùy chọn, họ được chuyển đến các server Gopher khác nhau trên Internet. Nơi mà các liên kết được thiết lập, tin tức USENET và thông tin khác có thể được đọc trực tiếp từ Gopher. Xem Veronica, ArchieWAIS.


Published:

PAGE TOP ↑