*

GOSIP(Government Open Systems Interconnection Profile)

A U.S. government mandate for compliance with OSI standards after 1990. Since broad adoption of OSI never came to fruition, GOSIP evolved into POSIT( Profiles for Open Systems Internetworking Technologies), which is a set of non-mandatory standards that acknowledge the widespread use of TCP/IP.

GOSIP(Government Open Systems Interconnection Profile)
Một lệnh của chính phủ Hoa Kỳ về việc tuân theo tiêu chuẩn ISO sau năm 1990. Từ khi việc thừa nhận rộng rãi OSI không thành hiện thực, GOSIP chuyển thành POSIT(Profiles for Open Systems Internetworking), đây là một hệ thống các tiêu chuẩn không bắt buộc thừa nhận việc sử dụng rộng rãi của TCP/IP.


Published:

PAGE TOP ↑