*

GOTO-less programming

Writing a program without using GOTO instructions, an important rule in structured programming. A GOTO instruction points to a different part of the program without a guarantee of returning. Instead of using GOTOs, structures called subroutines or functions are used, which automatically return to the next instruction after the calling instruction when completed.

GOTO-less programming
Viết một chương trình mà không sử dụng các lệnh GOTO, một nguyên tắc quan trọng trong lập trình cấu trúc. Một lệnh GOTO trỏ sang một phần khác của chương trình mà không đảm các cấu trúc được gọi là các thường trình con hoặc các trúc được sử dụng, nó tự động trở lại lệnh kế cận sau khi việc gọi lệnh hoàn tất.


Published:

PAGE TOP ↑