*

GOTO

(1) In a high-level programming language, a statement that directs the computer to go to some other part of the program. Low-level language equivalents are branch and jump.

(2) In dBASE, a command that directs the user to a specific record in the file.

(3) In word processing, a command that directs the user to a specific page number.

GOTO
(1) Trong một ngôn ngữ lập trình cấp độ cao, một câu lệnh vốn điều khiển máy tính nhảy sang một câu lệnh vốn điều khiển máy tính nhảy sang một số phần khác của chương trình. Ngôn ngữ tương đương cấp độ thấp là branch và jump.

(2) Trong dBASE, một lệnh vốn điều khiển người dùng vào một record cụ thể trong file.

(3) Trong tiến trình xử lý từ, một lệnh vốn điều khiển người dùng vào một số trang sụ thể.


Published:

PAGE TOP ↑